HOME > 訂購虛擬主機訂購 VH5-C 虛擬主機方案

 • 申請期限

  申請三個月虛擬主機 
  申請半年虛擬主機 
  申請一年虛擬主機 
  申請兩年虛擬主機 


註冊一般國際網址(.com/.net/.org/.info/.biz)

 • 網址種類

  申請新網域註冊 (年繳贈送網域請選此項) 
  目前擁有此網域 
  申請免費網域 (YourName.vgocities.net) 

 • 網域申請期限

  註冊一年網址 
  註冊兩年網址 
  註冊五年網址 

 • 申請網址(ex: yourname.com)